Učestala pitanja

Kada je moguće premještanje izvedenih postojećih vodovodnih priključaka bliže objektu?

Propisima vezanim uz isporuku vode i pružanje usluge vodoopskrbe određeno je da se vodovodni priključak, koji se sastoji od spojnog voda na sustav javne vodoopskrbe i vodomjernog okna u kojem je smješten glavni vodomjer, izvodi (smješta) na javnoj površini u neposrednoj blizini javne vodovodne mreže.

Vodovodni priključak nije uvijek moguće odmah izvesti u neposrednoj blizini nekretnine, posebno ukoliko je potrebno postojeću javnu vodovodnu mrežu produžiti, odnosno izgraditi nedostajući vodovodni ogranak u neposrednoj blizini objekta.

Prioritete u gradnji nedostajućih dijelova komunalne vodne infrastrukture, kao i za njih izradu potrebne projektne dokumentacije, određuje jedinica lokalne samouprave sukladno osiguranim novčanim sredstvima.

Stalno mjesto priključenja, odnosno premještaj postojećeg vodovodnog priključka, korisnici mogu dogovoriti s djelatnicima Društva tijekom izvođenja građevinskih radova na gradnji nedostajućeg vodovodnog ogranka uz njihov objekt. U tom se slučaju, a prema dogovoru, postojeći vodovodnih priključci premještaju za vrijeme gradnje vodovodnog ogranka o trošku Društva.

Da li korisnik smije dodatno zaštititi okno glavnog vodomjera od smrzavanja?

Korisnik vodnih usluga može dodatno zaštiti okno glavnog vodomjera od smrzavanja na način da postavljena zaštita ne otežava očitanje glavnog vodomjera.

Koji dio instalacija mora održavati korisnik?

Korisnici vodnih usluga dužni su o svojem trošku održavati internu vodovodnu instalaciju, koju sačinjavaju vodovi i cjevovodi koji slijede iza prvog spojnog elementa poslije glavnog vodomjera do zaključno svih izljevnih mjesta na nekretnini korisnika. 
Internu instalaciju održavaju na način da bude u stanju funcionalne ispravnosti kako bi se spriječili gubici vode te spriječilo narušavanje funkcionalnosti sustava javne vodoopskrbe i zdravstvene ispravnosti vode za piće.
Isporučitelj vodnih usluga jedino isključivo obavlja redovno ovjeravanje pomoćnih vodomjera, čiju je ugradnju uvjetovao i ugradio.

Iz javne kanalizacije se šire neugodni mirisi - što učiniti?

Neugodni mirisi u sustavu javne odvodnje otpadnih voda nastaju uslijed raspadanja organske tvari i anaerobnog stanja, a uzrokuje ih više elemenata - karakteristike sustava, optimalna iskorištenost mreže, karakteristike upuštene otpadne vode itd. To je složen problem koji se može pojaviti i kada je sustav odvodnje dimenzioniran i izgrađen prema pravilima struke, a na njega utječu i vremenske prilike, posebno jugo.

Kako bi se smanjilo širenje neugodnih mirisa iz sustava javne odvodnje na području općine Medulin učestalo se ispiru kanalizacijske cijevi, na pojedinim slivnicima i rešetkama za prikupljanje oborinske odvodnje postavljeni su sifoni, primjenjuju se posebni mikrobiološki preparati za eliminaciju neugodnih mirisa u kanalizaciji i sl. U sušnim razdobljima se kod smanjenog priliva otpadnih voda talozi zadržavaju duže u cjevovodima, pa je i jače primjetno razvijanje plinova neugodnih mirisa i njihovo širenje iz kanalizacije.

Ukoliko osjetite da se iz sustava javne odvodnje šire neugodni mirisi pozovite nas i obavijestiti nas o tome na broj telefona 052/573-136 kako bismo izašli na teren, zabilježili točno vrijeme i lokaciju, kao i vremenske uvjete u tom trenutku. Ovakvim pozivom pomoći ćete nam da otkrijemo uzrok pojavi neugodnih mirisa te da utvrdimo prave mjere koje je moguće poduzeti za rješavanje ili umanjenje problema s kojim ste nam se obratili.

Osim već navedenog, kao naš korisnik i sami nam možete pomoći i pridonijeti smanjenju širenja neugodnih mirisa iz kanalizacijskog sustava tako da u njega ne bacate otpad koji se taloži te da imate ispravno izvedenu internu kanalizacijsku instalaciju.

Kako mora biti izvedena interna kanalizacijska instalacija da ne uzrokuje neugodne mirise?

Neispravno izvedena interna kanalizacijska instalacija objekta jedan je od najčešćih razloga zbog kojih nastaju neugodni mirisi u objektu, a koji može utjecati i na pojavu širenja neugodnih mirisa iz javne kanalizacije. Interna kanalizacijska instalacija izvedena je na propisan način i sukladno pravilima struke ukoliko su na njoj ugrađeni odzračnici za provjetravanje odvoda, i to na način da su ventilacijske cijevi postavljene do iznad krova i zaštićene propisanom kapom, te da su svi odvodi unutar objekta, kao što su WC školjka, umivaonik, kupaonska kada, kupaonski tuš, kuhinjski sudoper i slično, spojeni na sifone izvedene u obliku „V“i „S“ kod kojih je zatvor vodom osiguran na način da je potopljen pod vodom. Obveze vlasnika da na opisani način moraju izvesti interne kanalizacijske instalacije objekta koji se priključuje na javnu kanalizaciju su i propisane aktima vezanim uz priključenje i korištenje usluge javne odvodnje.

Što se ne smije bacati i ubacivati u kanalizaciju?

Molimo da u kanalizaciju ne bacate i ne upuštate:

- krpe, higijenske uloške, vlažne rupčiće, najlonske vrećice, ljepljive vrpce i sl.
potrošni medicinski materijal (rukavice, gaze, maske, šprice i zavoji i sl.)
- ulja i masti
- ostatke hrane
- dlake i perje
- kamenje, vapnene ostatke i ostatke građevinskih materijala
- strugotine metala, drva i plastike
- staklo
- kiseline, lužine, agresivne i ostale štetne tekućine (ostaci kemikalija i boja te sl.)
- pepeo i trosku
- gnojiva

Zajedničko odgovorno ponašanje pridonijeti će kvaliteti rada cijelog sustava odvodnje i osigurati zaštitu okoliša.​

Na što se odnosi fiksni i varijabilni dio cijene vodnih usluga?

Na temelju članka 206. Zakona o vodama (objava u NN 153/2009 od 21.12.2009.), a na prijedlog Vijeća za vodne usluge, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 2010. god donijela Uredbu o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (objava u NN 112/2010 od 29.09.2010.). Prema toj uredbi cijena vodnih usluga mora osigurati povrat troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina te isporuku vodnih usluga, pri čemu se najniža osnovna cijena vodnih usluga sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Navedena akta možete pronaći na internet stranici Narodnih novina www.nn.hr (odjeljak "Službeni dio").

Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga, služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nakretnine na komunalne vodne građevine.To su troškovi očitanja vodomjera, obrade očitanih podataka, umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno propisima, itd. Varijabilni dio cijene vodnih usluga ovisi o količini isporučenih vodnih usluga (potrošnja).

Sukladno donesenim zakonskim propisima Albanež d.o.o. bio je u obavezi utvrditi fiksni i varijabilni dio najniže cijene vodnih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te svoju dosadašnju cijenu mora ubuduće iskazivati i obračunavati u dva dijela. Za cijenu vodnih usluga sukladno zakonu Albanež d.o.o. dobio je suglasnost jedinice lokalne samouprave, a cijene i izračun cijena prijavljeni su Vijeću za vodne usluge u čijoj je nadležnosti praćenje i kontrola cijena. Cijene vodnih usluga nalaze se u cjeniku koji je objavljen na našim stranicama pod „djelatnosti i usluge“.